Konings Verf en Behang

Algemene voorwaarden

KONINGS VERF EN BEHANG IS EEN HANDELSNAAM VAN HOOGEIND VERF B.V.

 Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten tussen Hoogeind Verf BV en derden. Afwijkingen zijn alleen door schriftelijke vastlegging door Hoogeind Verf BV van kracht.

Artikel 2.

Offertes worden gedurende  30 dagen gestand gedaan. Een niet op basis van een offerte gedane bestelling wordt  tegen de ten tijde van de levering geldende prijs uitgevoerd.

Artikel 3.

Hoogeind Verf BV heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen aan het adres van koper aan te bieden. Het rapport van de transporteur vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering. Indien  (af)levering  niet mogelijk is  zal Hoogeind Verf BV de goederen ten hoogste 30 dagen na leveringsdatum opslaan. Hij zal koper  terstond schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling van factuur en kosten tengevolge van de niet tijdige afname. Na ommekomst van de 30 dagen is Hoogeine Verf BV gerechtigd over de goederen naar eigen inzicht te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na afloop van deze termijn  en zonder dat afroep heeft plaatsgevonden is de overeenkomst van rechtswege ontbonden en heeft Hoogeind Verf BV recht op een betaling van een schadevergoeding van maximaal 50% van het factuurbedrag van de op afroep verkochte goederen.

Artikel 4.

Leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk als fatale termijn overeengekomen.

Artikel 5.

Hoogeind Verf BV is gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

Artikel 6.

Ingeval van overmacht is Hoogeind Verf BV  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Naast overmacht als oorlog, overstroming, brand  en wat dies meer zij wordt onder overmacht tevens begrepen  de fouten of onvolledigheden door (al dan niet door Hoogeind Verf BV ingeschakelde) derden als leveranciers, transporteurs, (mede)weggebruikers  en andere buiten de invloedssfeer van Hoogeind Verf BV gelegen feiten, omstandigheden en ontwikkelingen.

Artikel 7.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Hoogeind Verf BV tot volledige betaling door koper van alle vorderingen van Hoogeind Verf BV op koper. De goederen kunnen door Hoogeind Verf BV worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen voldoet. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.

Het  eigendomsvoorbehoud laat onverlet, dat het risico voor beschadiging/tenietgaan van de geleverde goederen,  vanaf het moment van aflevering overgaat op koper.

Artikel 8.

Het  voor emballage in rekening gebrachte bedrag wordt verrekend, mits deze  binnen zes maanden na factuurdatum in gave staat wordt teruggezonden. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door Hoogeind Verf BV niet teruggenomen.

Artikel 9.

Klachten schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Hoogeind Verf BV worden gebracht binnen  veertien dagen na  constatering doch uiterlijk binnen zes maanden na levering. Klachten op grond van onvermijdelijke afwijkingen van kleur en/of van eigenschappen tengevolge van productieprocessen zijn niet ontvankelijk.

De koper/gebruiker  is verplicht  bij  geleverde verfproducten  vóór verwerking per verpakkingseenheid nauwgezet (dat wil zeggen na droging) te controleren of de kleur overeenkomt met zijn verwachting. Kan de koper/gebruiker niet aantonen deze controle  verricht te hebben  is een klacht met betrekking tot de kleurstelling niet ontvankelijk.

Blijkt na de hier bedoelde controle dat het verfproduct niet voldoet aan de verwachting dan is  de koper/gebruiker  terstond gehouden de betreffende  verpakkingseenheid  niet te

verwerken en de klacht in te dienen  bij Hoogeind Verf BV. Blijft de koper/gebruiker hiermee in gebreke dan is de klacht om die reden  niet ontvankelijk dan wel zal deze worden afgewezen.

Artikel 10

De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO. De schadevergoedingsplicht van Hoogeind Verf BV terzake van ondeugdelijkheid van  documentatie, instructie, advies, begeleiding en inspectie, wordt uitgesloten behoudens  opzet of grove schuld.

Bij koop van roerende zaken is Hoogeind Verf BV niet aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik, ongeacht of de gebruiksaanwijzing is gevolgd of niet. In geen geval is Hoogeind Verf BV aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade van koper of derden tengevolge van technische tekortkomingen van niet door Hoogeind Verf BV geproduceerde zaken.

Een eventuele  schadevergoeding  zal nooit hoger zijn  dan drie maal het factuurbedrag (exclusief BTW) van de geleverde producten, waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen.

Artikel 11.

Koper is  verplicht de facturen binnen  de daarop aangegeven (fatale) termijn zonder aftrek van enige korting te voldoen. Vindt geen tijdige betaling plaats, dan is koper van rechtswege in verzuim.  Indien koper het verschuldigde factuurbedrag níet tijdig voldoet, is hij aan Hoogeind Verf BV een rente verschuldigd als bepaald in artikel 6:119 a. B.W. Het staat Hoogeind Verf BV vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op  openstaande kosten, vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.

Artikel 12.

Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan zullen bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

Mei 2012